Държавен куклен театър Габрово


Държавен куклен театър – Габрово търси да назначи актьори, завършили висше образование.

Необходимо е кандидатите за работа да изпратят своя автобиография и мотивационно писмо на и-мейл адрес: dkt_gabrovo@ abv.bg.

Тел. за справка: 0878 14 60 32 - Държавен куклен театър – Габрово

 

 

 

ЗАПОВЕД

12

гр. Габрово, 22.02.2016 г.

На основание чл.64, ал.1 от Закона за държавната собственост; чл.69, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост; чл.2 т.1, чл.3, чл.5, ал.1 във връзка с чл.6 от Наредба №7 от 14.11.1997г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост

Н А Р Е Ж Д А М :

Да се организира търг за продажбата на следния актив:

1.Лек автомобил ФОЛКСВАГЕН КАРАВЕЛ /пътнически/,2500 куб.см.; 72кW; 7+1 места; бензин; първа регистрация 13.05.1992г.с първоначална тръжна цена 3 000,00лв.

2. Търгът да се проведе от комисия в състав:

                            ............................................................................................

3. Тръжната процедура да се открие на 07.03.2016г.

4. Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е 14.03.2016г.

5. За допускане до участие в търга кандидатите заплащат депозит в размер на 10 на сто от първоначалната тръжна цена / 300,00лв./ в брой в касата на кукления театър или по банкова сметка BG56UBBS80023106186503, банков код UBBSBGSF в ОББ АД клон Габрово с титуляр Държавен куклен театър - Габрово.

6. Депозитът на неспечелилите участници в търга да се връща след подписване на тръжния протокол по нареждане на председателя на тръжната комисия. Задържат се депозитите на участниците, класирани на първите две места. Депозитът на втория участник се връща след внасяне на сумата на извършената продажба от първия класиран.

7. Кандидатите за участие в търга след огледа на вещта попълват офертата си и я запечатват в плик. Оферти се приемат всеки работен ден от 07.03.2016г. до 14.03.2016г., включително от 08,00ч.-13,30ч. в счетоводството на театъра.

8. Вещта се намира пред задния вход на кукления театър и може да бъде огледана всеки работен ден от 08,00-13,30ч.

9. За участие в търга кандидатите представят следните документи:

             9.1. Документ за внесен депозит;

             9.2. Актуално удостоверение за съдебна регистрация /оригинал или заверено от кандидата копие/ - за кандидати юридически лица, които не са търговци;

             9.3. Удостоверение за регистрация в търговския регистър, издадено от Агенцията по вписване или посочване на ЕИК – за кандидатите търговци;

           9.4. Документ за самоличност за кандидатите физически лица.

10. Търгът да се проведе при условие, че са внесени депозити от поне двама участници.За спечелил търга се обявява кандидадът предложил най-висока цена. Когато двама и повече кандидати предложат една и съща цена, тръжната комисия определя крайния купувач чрез жребий.

11. За резултатите от тръжната процедура комисията да изготви тръжен протокол в срок до 15.03.2016г. в 3 екземпляра – един за тръжната комисия, един за касата на театъра и един за спечелилия търга кандидат, който да бъде поставен на витрината на театъра.

12. Предложената цена да се заплати в срок от 3 работни дни от закриване на търга и след подписване на декларация от спечелилия търга за уведомяването му, по банкова сметка BG56UBBS80023106186503, банков код UBBSBGSF в ОББ АД клон Габрово с титуляр Държавен куклен театър – Габрово, Булстат 000212149.

13. В случай на неплащане на цената в срока по т.12, депозитът да не се връща и за спечелил търга да се обяви участника предложил втората по размер цена, след което да се покани писмено в срок от 3 работни дни да извърши плащането.

14. В случай, че и вторият кандидат не плати в срока по т.13 депозитът му се задържа и комисията отбелязва със забележка в тръжния протокол, че вещта не е продадена.

15. При насрочване на търга отново поради неявяване на кандидати, първоначалната тръжна цена да се намали с 20 на сто, като предложението за това се прави от председателя на тръжната комисия до директора на театъра.

16. При липса на кандидати за участие в два последователни търга с тайно наддаване, вещта може да се продаде на първия по време кандидат-купувач, заявил писмено желанието си да закупи вещта по цена не по ниска от 60 на сто от първоначалната тръжна цена.

17.Разходите по транспортирането на вещта са за сметка на купувача.

18. Всички разходи по провеждане на търга са за сметка на възложителя.

19. Извлечение от настоящата заповед, с изключение състава на комисията, да се обяви в интернет страницата на театъра и на видно място в портала на театъра, достъпно за всички заинтересовани лица.

20. В тридневен срок от издаването й да се публикува обявление в един местен ежедневник.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на отговорните длъжностни лица и служителят за сведение и изпълнение

Изпълнението на заповедта възлагам на назначената комисия, а контролът по изпълнението ще осъществявам лично.

ДИРЕКТОР:

Илиян Иванов


ПРЕМИЕРА НА КУКЛЕНИЯ ТЕАТЪР

22.09.2015г.

IMG 1746 Кукленият театър поставя на сцена новата пиеса „Кой ме гъделичка". Неин автор е Румен Николов, който за написването и печели номинация от 18-тото издание на Националния куклено – театрален фестивал „Михаил Лъкатник".
Постановката е дело на Илиян Иванов, сценографията и куклите - на Наталия Гочева, а музиката е на композитора Георги Гарчов.
Сюжетът засяга вечната тема за борбата между доброто и злото, а героите дават убедителен пример на малките зрители, че сториш ли добро, можеш да убедиш другите да те последват.
Премиерата на новата пиеса е днес, 23 септември, от 18 часа в салона на театъра. Следващото представление е на 27 септември от 11 часа.


 

Габровският куклен театър играе на три международни фестивала

16.09.2015г.

 gardzheto pevetsС началото на новия творчески сезон Кукленият театър излезе на международната сцена на фестивала на изкуствата „Магията на вятъра" в Сливен, събрал артисти от страната, от Турция, Унгария, Белгия, Испания, Чили и Русия. Габровската трупа изигра спектакъла „Гарджето – певец", който прави иронична препратка към телевизионните формати за таланти и е ориентиран както към малките, така и към техните родители, склонни да мислят, че „на мама гарджето е най...". След успешното представяне театърът получи покана за участие във фестивал в Санкт Петербург, където ще гостува през 2017 г.

krasavitsata i zviaraУтре (17 септември) актьорите ще се срещнат с публиката на международния куклен фестивал „ПИФ", който се провежда в столицата на Хърватия – Загреб. В 48-то издание на един от най-престижните театрални форуми, габровската трупа беше поканена да участва с пиесата „Красавицата и звяра". Спектакълът, включен от селекционната комисия в програмата на фестивала, беше представен през миналия творчески сезон, а куклите с човешки бой преминаха пред погледите на зрителите по време на габровския карнавал. Сега предстои да бъдат разиграни и пред чуждестранната публика на фестивала, в който през годините са участвали повече от 450 професионални трупи от всички континенти. В първите издания актьорите изнасяли представленията на есперанто, докато не се наложил универсалният „език на куклите", glupaviqt vulkно спектаклите, в които актьорите говорят на международния език, са запазени като акцент в програмата.

Скоро след участието си в Хърватия, габровската трупа ще играе на международния фестивал на куклените театри в украинския град Ужгород, където ще гостува с постановката „Глупавият вълк" по едноименната приказка на Елин Пелин.


 

Дядо Коледа зарадва малките зрители на Кукления театър

 21.12.2014г.

1Детска глъч огласи Кукления театър, където в навечерието на празника  малчугани посрещнаха Дядо Коледа, нарамил препълнен чувал с подаръци. След представлението на пиесата „Няколко часа до Коледа“, сцената завладяха малките зрители. Със стихчета и песни те очароваха не само добрия старец и джуджето, а и майките, татковците, бабите и дядовците в салона.

В дните преди Коледа актьорите от Кукления театър гостуваха в детски градини в Габрово и други градове и посрещнаха в салона зрители от няколко училища. По традиция, в навечерието на Рождество Христово трупата игра благотворително за деца с увреждания и за малките пациенти на детското отделение в болницата.

Близо 150 представления са изиграли куклените актьори от началото на театралния сезон, в който репертоарът  беше допълнен с две нови заглавия – „Свинаря“ и „Красавицата и звяра“. Следващата среща на малките зрители с любимите герои ще е на 11 януари догодина.

 

 С началото на новия творчески сезон Кукленият театър излезе на международната сцена на фестивала на изкуствата „Магията на вятъра" в Сливен, събрал артисти от страната, от Турция, Унгария, Белгия, Испания, Чили и Русия. Габровската трупа изигра спектакъла „Гарджето – певец", който прави иронична препратка към телевизионните формати за таланти и е ориентиран както към малките, така и към техните родители, склонни да мислят, че „на мама гарджето е най...". След успешното представяне театърът получи покана за участие във фестивал в Санкт Петербург, където ще гостува през 2017 г.

Утре (17 септември) актьорите ще се срещнат с публиката на международния куклен фестивал „ПИФ", който се провежда в столицата на Хърватия – Загреб. В 48-то издание на един от най-престижните театрални форуми, габровската трупа беше поканена да участва с пиесата „Красавицата и звяра". Спектакълът, включен от селекционната комисия в програмата на фестивала, беше представен през миналия творчески сезон, а куклите с човешки бой преминаха пред погледите на зрителите по време на габровския карнавал. Сега предстои да бъдат разиграни и пред чуждестранната публика на фестивала, в който през годините са участвали повече от 450 професионални трупи от всички континенти. В първите издания актьорите изнасяли представленията на есперанто, докато не се наложил универсалният „език на куклите", но спектаклите, в които актьорите говорят на международния език, са запазени като акцент в програмата.

Скоро след участието си в Хърватия, габровската трупа ще играе на международния фестивал на куклените театри в украинския град Ужгород, където ще гостува с постановката „Глупавият вълк" по едноименната приказка на Елин Пели

26.09.2014г.

Кукленият театър представя премиерния си спектакъл „Красавицата и звяра“

Krasavitsata i zvqra 01Още една класическа приказка поставя през новия сезон Габровският куклен театър. Премиерното представление на пиесата „Красавицата и звяра“ е днес от 18 часа.

Спектакълът ще се играе само на сцена, заради мащабите и сложността на изпълнението, обясни директорът на театъра Илиян Иванов. Кукли, колкото човешки бой, ще се превърнат в „оживяла“ материя, за да разкрият пред детската публика магическия свят с бедната къща на главната героиня Бел и прекрасния замък на звяра.

Режисьорът на постановката Теодора Попова предлага един класически прочит на историята, в която истинската красота не е онова, което виждаме с очите си, а нещо много по-дълбоко, скрито в  човешката душа.

Krasavitsata i zvqra 02Сценограф на спектакъла, в който куклите ще са по-високи от зрителите в салона, е Наталия Гочева. Георги Гарчов е автор на запомнящата се музика. В представлението играят актьорите Десислава Чардаклиева, Ивет Сотирова и Стоян Дойчев.
Следващата среща на малки и големи с героите от новата куклена постановка ще е в неделя, 28-ми септември, 11 часа.
 
 
 
 
 
 

 

 

 


 

18.09.2014г.

Премиера на Примиера на Габровския куклен театър

СвинарятГабровският куклен театър вдига завеса за първото премиерно представление за сезона. Утре - 19-ти септември от 18 часа малките зрители ще се срещнат с героите от Андерсеновата приказка „Свинарят“. С новата пиеса театърът прибавя към афиша си още едно заглавие от златната класика след „Хензел и Гретел“, „Принцесата и граховото зърно“, „Котаракът в чизми“ и други обичани от децата приказки, които публиката може да гледа и този сезон.
Драматург и режисьор на новата куклена пиеса е Теменужка Коларова. Тя предлага по-различен прочит на популярната приказка и дава убедителен пример за това, че истински щастливи са тези от нас, които намират сили да простят.
Историята за капризната принцеса и принца, скрит под одеждите на кралския свинар, ще разкажат актьорите Радостина Андреева, Богдан Богданов и Тихомир Трифонов, който дебютира в театъра в ролята на принца – свинар. Той е завършил „Актьорско майсторство за куклен театър” в класа на проф. Румен Рачев в НАТФИЗ. Играе в Ямбол и Кърджали, а този сезон младият актьор ще участва в представления и с габровската трупа.
Сценограф на постановката е Светлана Атанасова. В спектакъла звучи музика от немския композитор Йохан Себастиан Бах, като аранжиментите на едни от най-популярните творби на класика са дело на Георги Гарчов.
Следващото представление е на 21-ви септември /неделя/ от 11 часа.

    

13.06.2014г.

Габровският куклен театър закрива сезона

Последната среща на приказните герои с малките зрители ще е тази неделя, на 15-ти юни. С пиесата „Вранката и зъбките“ актьорите от Габровския куклен театър ще пожелаят на децата весело лято.

Финалното представление е 340-тото за този сезон, през който трупата представи 18 заглавия на габровска сцена и по време на турнетата си в страната. Зад граница театърът заслужи овациите на публиката на Международния фестивал на куклените театри в град Паневежис, Литва,  който беше посветен на 209 –тата годишнина от рождението на Ханс Кристиан Андерсен. Пред любопитната детска публика и кукленици  от Литва, Латвия, Естония, Украйна, Беларус, Русия и Дания габровските творци играха постановката „Принцесата и граховото зърно“ по едноименната приказка на прочутия датски писател. В друг побратимен на Габрово град – Мъйтищи /Русия/, актьорите получиха привилегията да изнесат финалния спектакъл в заключителната вечер на IV-ия Международен фестивал „Чаепитие в Мъйтищи“.

След закриването на активния сезон трупата продължава с репетициите на две нови постановки. Завесата ще се вдигне отново през месец септември – тогава  на сцената ще оживеят героите от Андерсеновата приказка „Свинарят“. Репетициите вече започнаха, а премиерното представление, с което към репертоара на театъра се прибавя още едно заглавие от златната класика, ще е на 19-ти септември. Драматург и режисьор на новата куклена пиеса е Теменужка Коларова. Сценографията е на Светлана Атанасова. В спектакъла ще звучи музика от немския композитор Йохан Себастиан Бах, като аранжиментите на едни от най-популярните творби на класика са дело на Георги Гарчов. Актьорите Радостина Андреева, Илиян Иванов и Богдан Богданов ще разкажат историята за капризната принцеса и княза, скрит под одеждите на кралския свинар. Режисьорът предлага една различна трактовка на популярната приказка и дава убедителен пример за това, че истински щастливи са тези от нас, които намират сили да простят.  

View the embedded image gallery online at:
http://gabrovopuppet.bg/ct-menu-item-54#sigFreeIdc209e52c51


 

Габровския куклен театър участва в един уникален куклен форум, който се разпознава в Европа като фестивала на Ханс Кристиян Андерсен. Този фестивал беше посветен на 209 годишнина от рождението на магьосника на приказките и е включен в целогодишната програма на град Паневежис, който е избран за Културна столица на Литва. Това е фестивал събиращ най-различни гледни точки на кукленото изкуство, отразяващи творчеството на великия творец. По време на фестивала, който се откри на 2 април 2014 г. се представи една висококачествена продукция реализирана от изявени творци от Литва, Украйна, Белорус, Латвия, Калинградската област, Русия, Дания, Естония. Нашият театър се представи достойно с постановката „Принцесата и граховото зърно" – постановка на Теменужка Коларова, сценография Диана Узунова – Тодорова и музика Георги Гарчов. Въпреки езиковата бариера, представлението се гледа със затаен дъх и грабна вниманието на децата и куклениците участващи във фестивала от началото до края.

View the embedded image gallery online at:
http://gabrovopuppet.bg/ct-menu-item-54#sigFreeIdabc6c2e87d

С началото на новия творчески сезон Кукленият театър излезе на международната сцена на фестивала на изкуствата „Магията на вятъра“ в Сливен, събрал артисти от страната, от Турция, Унгария, Белгия, Испания, Чили и Русия. Габровската трупа изигра спектакъла „Гарджето – певец“,  който прави иронична препратка към телевизионните формати за таланти и е ориентиран както към малките, така и към техните родители, склонни да мислят, че „на мама гарджето е най…“. След успешното представяне театърът получи покана за участие във фестивал в Санкт Петербург, където ще гостува през 2017 г.

Утре (17 септември) актьорите ще се срещнат с публиката на международния куклен фестивал „ПИФ“, който се провежда в столицата на Хърватия – Загреб. В 48-то издание на един от най-престижните театрални форуми, габровската трупа беше поканена да участва с пиесата „Красавицата и звяра“. Спектакълът, включен от селекционната комисия в програмата на фестивала, беше представен през миналия творчески сезон, а куклите с човешки бой преминаха пред погледите на зрителите по време на габровския карнавал. Сега предстои да бъдат разиграни и пред чуждестранната публика на фестивала, в който през годините са участвали повече от 450 професионални трупи от всички континенти.  В първите издания актьорите изнасяли представленията на есперанто, докато не се наложил универсалният „език на куклите“, но спектаклите, в които актьорите говорят на международния език, са запазени като акцент в програмата.

Скоро след участието си в Хърватия, габровската трупа ще играе на международния фестивал на куклените театри в украинския град Ужгород, където ще гостува с постановката „Глупавият вълк“ по едноименната приказка на Елин Пели

Габровският куклен театър играе на три международни фестивала

Home    |    About as    |    Contacts
Copyright © 2013. Държавен куклен театър Габрово All Rights Reserved.
Designed by PeppyTrade